පිළිකා රෝගීන්ට උදව් වෙන්න ඔබටත් අවස්ථාවක්.

0
23

ඉන්දිරා පිළිකා භාරය සහ ඉදිරියහල මඟින්, පිළිකාවෙන් අසරණ වූවන්ට සහායක් වීමේ උත්තරීතර පරමාර්ථයෙන් නෙලුම්පොකුණ රඟහලේදී සංගීත ප්‍රසංගයක් පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

Sohan & the Experiments සංගීතයෙන් හැඩවන මෙම ප්‍රසංගය ප්‍රසිද්ධ ගායක ගායිකාවන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් 2019 අගෝස්තු මස 11 වන දින නෙලුම්පොකුණ රඟහලෙහි පැවැත්වීමට නියමිතයි.