ඔබ වාඩි වී සිටින ආකාරය අනුව ඔබ ගැන කියැවෙන දේ.

  ඔබ වාඩිවීමේදී විවිධ ඉරියව් භාවිතා කරනවා. ඔබ දන්නවද ඔබ වාඩිවන ඉරියව්වෙන් ඔබේ මනෝභාවයන් ඉස්මතු වී පෙනෙන බව?

  A – එමගින් ළදරු මනෝභාවයක්, අනාරක්ෂිත බවක් හා සිහින දකින බවක් පෙන්වනවා.

  B – ආරක්ෂාවක් හෙළි කරන අතර වැඩි මිත්‍රත්වයකින් තොර සංවෘත ආකල්ප පෙන්නුම් කරනවා.

  C – ආධිපත්‍ය හා වැදගත්කම සංඥා කරන අතර අහංකාරකමද හෙලි කරයි. වැදගත් අවස්තාවන් වලදී මේ ඉරියවුව නුසුදුසු හා අසභ්‍යයි.

  D – මද්‍යස්ථ තත්වයක් පෙන්නුම් කරන අතර ඔබේ විවෘත බව හා සන්සුන් බවත් පෙන්නුම් කරනවා.

  E – කාන්තාවන්ට වඩාත් පොදු මේ ඉරියවුව මගින් ගැහැණු ලාලිත්‍ය හා ආකර්ෂණීය බව ඉස්මතු කර පෙන්වනවා.