කළු සහ ගිං ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යයි.

කළු ගඟේ ජල මට්ටම මුවගම ප්‍රදේශයෙන් විමසිලිමත් විය යුතු මට්ටම දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ, මේ වන විට ගිං ගඟේ ජල මට්ටමත් තවලම ප්‍රදේශයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න