වර්ෂාව හේතුවෙන් ජලාශ වල ජල මට්ටම් ඉහලට.

0
19

කාසල්රි සහ මවුස්සාකැලේ ජලාශ වල ජල මට්ටම ඉහල යමින් පවතින බව එම ජලාශ භාර විදුලි ඉංජිනේරුවරුන් සඳහන් කළා.

මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බැවුම් ප්‍රදේශ වලට ඇද හැලෙන වර්ෂාවත් සමඟ කාසල්රි ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 21 දක්වාත් මවුස්සාකැලේ ජලාශයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට අඩි 46 දක්වාත් ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා.