ප්‍රධාන නලයක් බිඳවැටී ප්‍රදේශ කීපයකට ජල සැපයුම බිඳ වටේ

ප්‍රධාන ජලනල මාර්ගයක සිදුවු හදිසි බිඳවැටීමක් හේතුවෙන් රාගම, ජාඇල, කඳාන සහ කටුනායක ඇතැම් ප්‍රදේශවලට අද පස්වරු 1.00 දක්වා ජලසැපයුම නතර කර ඇති බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය නිවේදනය කරයි.