වැට් බද්ද 15% සිට 8% ට අඩු කෙරේ

එකතු කළ අගය මත බද්ද 15% සිට 8% දක්වා අඩු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළ බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කරනවා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න