ඌව අද (08) විසිරේ

ඌව පළාත් සභාව අද (08) එහි කාලය අවසන් වීමෙන් විසිරෙනවා. ඒ අනුව එහි ද පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්විය යුතුව තිබේ. එමෙන්ම ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම පළාත් සභා වල නිල කාලය අවසන්ව තිබේ.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න