එජාපයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීම හෙට.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීම හෙට (19) පස්වරු 4. 00ට අරලිය ගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබෙනවා.

එහිදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් සහ එක්සත් ජාතික පෙරමුණට සම්බන්ධ පක්ෂ එක්ව බිහිකිරීමට නියමිත නව සන්ධානය පිළිබඳවද අවධානය යොමු කිරීමට නියමිතයි.