ප්‍රමිතියෙන් තොර ආහාර දවටන ලක්ෂ 8 ක් කුරුණෑගලින් හමුවෙයි.

කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේදී ප්‍රමිතියකින් තොර ආහාර දවටන ලක්ෂ 08ක් සමඟ සැකකරුවෙකු පාරිභෝගික අධිකාරිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාරිභෝගික අධිකාරියේ විමර්ශන නිලධාරීන්ට ලද තොරතුරක් අනුව ඊයේ මේවා සොයාගෙන ඇති අතර මෙම ප්‍රමිතියෙන් තොර ආහාර දවටන කුරුණෑගල නගරයේ වෙළඳසැල් වෙත බෙදාහැරීමට සුදානම් කර තිබූ බව වාර්තා වෙනවා.