රෝහල්වල සායනික අපද්‍රව්‍ය අවිධිමත් ලෙස බැහැර කළ තිදෙනෙක් කොටු වෙයි.

පසුගිය දිනවල වාර්තා වු අවිධිමත් ලෙස රෝහල්වල සායනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ප්‍රකාශ කර සිටියා.

ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේ නීතිමය පියවර ගන්නා බව එම අධිකාරියේ උපද්‍රවකාරී අපද්‍රව්‍ය වැලැක්වීමේ අංශයේ අධ්‍යක්ෂ අජිත් වීරසුන්දර මහතා සඳහන් කළා.

ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ සායනික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සඳහා සියලු රෝහල් විසින් පරිසර අධිකාරියේ බලපත්‍රයක් ලබාගත යුතු බවයි.