අදත් දිවයින පුරා ඇඳිරි නිතිය.

0
174

අද රාත්‍රියේ සිට දිවයින පුරා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගම්පහ පොලිස් බල ප්‍රදේශයට අද රාත්‍රී 7.00 සිට හෙට උදෑසන 6.00 දක්වාත්, වයඹ පළාතට අද පස්වරු 6.00 සිට හෙට උදෑසන 6.00 දක්වාත් පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා.

දිවයිනේ සෙසු ප්‍රදේශවලට අද රාත්‍රී 9.00 සිට හෙට උදෑසන 4.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා.