ලොවම ආදරය කළ “Game of Thrones” සම්මාන 32කට නිර්දේශ වෙමින් වාර්තාවක් තබයි.

0
16

71 වැනි එමී සම්මාන උළෙලේ වැඩිම නිර්දේශ ප්‍රමාණයක් තමන් සතු කරගෙන ඉදිරියට පැමිණෙන්නට ලොව ප්‍රකට ටෙලිමාලාවක් වන “ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන්ස්” සමත්වී තිබෙනවා.

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ටෙලි නිර්මාණ, වැඩසටහන් සහ ශීල්පීන් ඇගයීම වෙනුවෙන් රූපවාහිනී කලා හා විද්‍යා ඇකඩමිය (ATAS) විසින් එමී සම්මාන උළෙල වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කරනවා.

එමී සම්මාන ඉතිහාසයේ එදා මෙදාතුර වසරක වැඩිම සම්මාන සඳහා නිර්දේශ තමන් සතු කරගනිමින් වාර්තා පොත් අලුත් කරන්නට ගේම් ඔෆ් ත්‍රෝන්ස් ටෙලිමාලාව සමත්ව තිබෙනවා.