යුධ හමුදා පොදු සමා කාලය දීර්ඝ කෙරේ.

නොදන්වා සේවය හැරගිය යුද හමුදා සාමාජිකයින්ට නැවත සේවයට වාර්තා කිරීම සඳහා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති පොදු සමා කාලය සතියකින් දීර්ඝ කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම කාලය මැයි 17 දින තෙක් දීර්ඝ වෙයි.

විවිධ හේතු මත සේවය අතහැර ගොස් සිටින යුධ හමුදා සාමාජිකයින් සඳහා නීත්‍යානුකූලව ඉවත්වීමට හෝ නැවත සේවය සඳහා එක්වීමට පසුගිය මස 22 වැනිදා සිට අද (10) දක්වා මෙම පොදු සමා කාලය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව කටයුතු කර තිබුණා.

කෙසේ වෙතත් ලබන 17 දක්වා නොදන්වා සේවය හැරගිය යුද හමුදා සාමාජිකයින්ට නැවත සේවයට වාර්තා කිරීම සිදුකළ හැකිය.