‘‘සිගරට් මිල වැඩිවිමේ ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක නැහැ” – ADIC ආයතනය කියයි.

0
50

සිගරට් මිල වැඩිකිරිමට අදාළව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ යුතු ගැසට් නිවේදනය තවමත් ක්‍රියාත්මක නොවන බව ඇඩික් සංවිධානය පවසනවා.

ගැසට් නිවේදනය අනුව සිගරට් මිල වැඩිවිම ජුලි 11 දා සිට ක්‍රියාත්මක විය යුතු වුවත් පෙරේදා (14දා) වන විටත් සිගරට් මිල වැඩිවී නොතිබූ බව එම සංවිධානය පවසනවා.