රටේ ගැටුම් ගැන වන්නිල ඇත්තෝ කතා කරයි.

රට තුළ ඇතිවී තිබෙන අර්බුදකාරී තත්වය හමුවේ රටේ මිනිසුන් දැඩි ඉවසීමෙන් කටයුතු කළ යුතු බවත්, එසේ නොවුනහොත් විශාල විනාශයක් රට තුළ සිදුවිය හැකි බවත් දඹාන ආදිවාසී නායක වනස්පති ඌරුවරිගේ වන්නිල ඇත්තෝ පවසනවා.

වර්තමානයේ රටතුළ මතු වී ඇති තත්වය දඹාන ආදිවාසින්ට ද සෘජුව බලපා ඇති බවත්, සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම අඩුවීම හේතුවෙන් ආදිවාසීන්ගේ වෙළදාම අඩුවී ඇති බව ආදිවාසී නායකයා පෙන්වා දෙනවා.

මීට පෙර අවස්ථාවලදී මෙවැනි විනාශකාරී තත්වයන් ඇති වී ඇතත් මෙතරම් තත්වයක් ඇති නොවූ බවද ඔහු පවසනවා.