කොළඹ ඉඳන් කන්කාසන්තුරේට “ශ්‍රී දේවි”

නවතම එස් 13 දුම්රිය මැදිරි යෙදු දුම්රියක් කොළඹ හා කන්කාසන්තුරෙයි අතර ධාවනයට යෙදවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

දිනපතා සවස 03:55 ට කොළඹ කොටුවෙන් පිටත්වන දුම්රිය රාත්‍රී 10:16ට කන්කාසන්තුරෙයි වෙත ළඟා වනු ඇත. පාන්දර 03:45ට කන්කාසන්තුරෙයි දුම්රිය ස්ථානයෙන් පිටත් වන දුම්රිය උදැසන 10:24ට කොළඹ කොටුවට ලඟා වනු ඇත.

ඒ අනුව දුර කි.මි. 411ක මෙම දුම්රිය ගමන පැය 6යි විනාඩි 30ක් තුල නිම කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

සම්ර්පුණ දුම්රිය කාලසටහන පහතින්:

කොළඹ සිට ගමනාරම්භ කරන දුම්රියේ කාලසටහන (by SL Railway Forum)
කන්කාසන්තුරෙයි සිට ගමනාරම්භ කෙරෙන දුම්රියේ කාලසටහන (by SL Railway Forum)