හෝමියෝපති වෛද්‍ය උපාධි ගන්න ලාංකික ඔබට වරම්.

0
9

ඉන්දියාවේ කල්කටාවේ පිහිටි හොමියෝපති ජාතික ආයතනය මගින් වාර්ෂිකව පිරිනමන හෝමියෝපති වෛද්‍ය උපාධි ශිෂ්‍යත්ව පාඨමාලාව හැදෑරීම සඳහා සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය ද්‍යෛ අමාත්‍යාංශයේ දේශීය වෛද්‍ය අංශය මගින් අයදුම්පත් කැඳවා තිබෙනවා.

අයදුම්පත් බාරගන්නා අවසන් දිනය ජුලි මස 03 දායි.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ ජුලි මස 05 දින පවත්වනු ලබන අතර සම්මුඛ පරීක්ෂණය මගින් තෝරා ගන්නා අයදුම්කරුවන් වසර පහහමාරක පාඨමාලාවක් සඳහා යොමු කිරිමට නියමිතයි.

මෙයට අදාල පුවත්පත් දැන්වීම් ද පළ කර තිබෙන බව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය ද්‍යෛ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර තිබෙනවා.