අගමැතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්.

0
521

රටේ සාමය බිඳ දැමීමටත්, හදිසි නීතිය සහ ඇඳිරි නීතිය කඩකරන්නන්ට විරුද්ධව දැඩි පියවර ගැනීමට සම්පූර්ණ බලතල ආරක්ෂක අංශ වෙත පවරා දී ඇති බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

එම නිසා සාමය ආරක්ෂා කිරීමට පොලිසියට සහ ආරක්ෂක හමුදා වලට උපරිම සහය ලබා දෙන ලෙස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉල්ලා සිටිනවා. එම විශේෂ නිවේදනය පහතින්.