බදු ගෙවන පවුල් වල දරුවන්ට විශේෂ අවස්ථාවක්.

රජයට ආදායම් බදු ගෙවන පුද්ගලයන් දිරි ගැන්වීම සඳහා ඔවුන්ගේ දරුවන් ජාතික පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කර ගැනීමේදී විශේෂ අවස්ථාවක් ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.

රටේ ජාතික ආදායම වර්ධනය කරගැනීම සඳහා රජයට ආදායම් බදු ගෙවන්නන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය ඇගයීම හෝ දිරි ගැන්වීම, මෙවැනි අවස්ථාවක් ලබාදීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන් කළා.

එම දරුවන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්ණායක සකස් කිරීමේදී දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගය ලබා ගන්නා බවද අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.