හිසකෙස් වලින් සිතුවම් මවනා අපුරු නිර්මාණ ශිල්පිනිය.(PHOTOS)

කපා ඉවත්කරන හිසකෙස් වලින් සිතුවම් නිර්මාණය කරන අපූරු ශිල්පිනියක් ගැන උතුරු මැසිඩෝනියාවෙන් වාර්තා වෙනවා.

ස්වෙත්ලානා ග්‍රොස්ඩානොව්ස්කා වන ඇය වෘත්තියෙන් කොණ්ඩා මෝස්‌තර සැකසුම් ශිල්පිනියක්.

තම සේවය ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන අයගේ කපා ඉවත් කෙරෙන හිසකෙස් භාවිතා කර සිතුවම් නිර්මාණය කිරීමට ඇයට ඇත්තේ අපූරු දක්ෂතාවයක්.

එහිදී විවිධ වර්ණයන්ගේ යුතු හිසකෙස් ලැබුණු විට මල් වැනි වෙනත් නිර්මාණ ස්වෙත්ලානා විසින් සිදු කරනවා.

ඒ වගේම ලෝක ප්‍රසිද්ධ තාරකාවන් රැසකගේම සිතුවම් ස්වෙත්ලානා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා.