ආරක්ෂාව ගැන ගැටළුවක් නැහැ – පාකිස්ථාන ක්‍රිකට් ආයතනය සහතික වේ

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ප්‍රහාරයක් එල්ල විය හැකි බවට වන ශ්‍රී ලංකාවේ පලවූ වාර්තා දුටු බවත් ආරක්ෂාව සහතික කළ හැකි බවත් පකිස්ථාන ක්‍රිකට් ආයතනය පවසයි.

ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන්නේ තමන්ට එවැනි බුද්ධි තොරතුරක් හෝ අවදානමක් ගැන සැලකිය හැකි වෙනත් තොරතුරක් ලැබී නොමැති බවයි. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ආරක්ෂාව සහතික කළ හැකි බව ද ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසයි.