ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති සහ අනේවාසික ඉන්දියානුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව.

අනේවාසික ඉන්දියානුවන්ට සහ ඉන්දියානු සම්භවයක් ඇති පුද්ගලයන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබෙනවා

ඒ එරට විශ්වවිද්‍යාල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන වල අධ්‍යාපනය ලැබීම සඳහායි,

මේ සඳහා අයදුම් කල හැක්කේ පළමු වසර නවක සිසුන් හට පමණක් වන අතර ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ ශිෂ්‍යත්ව සඳහා සුදුසුකම් ලබා සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ සිසුන් හටද ශිෂ්‍යත්ව සඳහා අයඳුම් කළ හැකි බවයි .

මෙම http://http://www.spdcindia.gov.in/login/guideline.php වෙබ් අඩවියෙන් වැඩි විස්තර ලබාගත හැකි අතර අයදුම් යොමු කළ හැකි අවසන් දිය වන්නේ නොවැම්බර් 30 වෙනිදායි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න