නිවැරදි කළ බෝයින් 737 මැක්ස් ගැන හොයන්න යුරෝපය

නැවත සකස් කළ බෝයින්ග් 737 මැක්ස් ගුවන් යානය නැවත යුරෝපා ගුවන් ආරක්ෂණ ඒජන්සියේ පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමට නියමිතව ඇත.

ලොව පුරා සියලු මෙම වර්ගයේ යානා ගොඩබිමේ ගාල් කරන ලද්දේ දිගින් දිගටම සිදුවූ බරපතල ගුවන් අනතුරු සියල්ලම මෙම වර්ගයේ යානා වල නිෂ්පාදන දෝෂයක් බවට ඇතිවූ ප්‍රබල සැකයක් හේතුවෙනි.

පසුව හෙළි වුයේ යානයේ හැඩයේ තිබෙන යම් අසමතුලිත ලක්ෂණයක් සකස් කරන්න යොදවා තිබූ මෘදුකාංගයක වරදක් තිබෙන බවයි. එම මෘදුකාංගය නිවැරදි කර දුන්නද ගුවන් සමාගම් වල සහ නියාමන ආයතන වල විශ්වාසය දිනා ගැනීමට බෝයින් සමාගම අසමත් විය. ඒ අනුව ලොව පුරා සියලු මෙම වර්ගයේ ගුවන් යානා ගොඩබිමේ ගාල් කිරීමට නියම විය.