2020 රජයේ හා බැංකු නිවාඩු ප්‍රකාශයට පත් කරයි. (ගැසට් පත්‍රය සහිතයි )

0
104

2020 වසරේ රජයේ හා බැංකු නිවාඩු පිළිබඳ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර තිබෙනවා.

අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා විසින් මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරනු ලැබුවා.

පසුගිය 01 දා නිකුත් කළ මෙම අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව නිවාඩු දින 26ක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here