විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ධාරිතාව ඉහළට.

0
19

පසුගිය දිනවල ලැබුණු අධික වර්ෂාවත් සමඟ විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත ජලාශවල ජල ධාරිතාව 43% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍යංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන මහතා සඳහන් කළා.

ඒ අනුව ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ජල විදුලි උත්පාදනය සමස්ත විදුලි ජනනයෙන් 42% ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.