තැපැල් සේවකයින් යළි වැඩ අරඹයි.

මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සේවක වැඩ වර්ජනය අවසන් වීමත් සමඟ ගොඩ ගැසුණු ලිපි, බෙදා හැරීම ආරම්භ කර ඇති බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පවසනවා.

ඒ වගේම ඊයේ රාත්‍රි තැපැල් දුම්රියවලින් පිට පළාත්වලට ලිපි රැසක් යැවීමට හැකි වූ බව ද ඔහු සඳහන් කළා.

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් තැපැල් සේවකයින් මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ ආරම්භ කළ පැය 48 ක වැඩ වර්ජනය ඊයේ පස්වරු 4 ට අවසන් කරනු ලැබුවා.