අද සිට පොසොන් සතිය ඇරඹේ.

පොසොන් උත්සවය වෙනුවෙන් අද සිට ලබන 18 වනදා දක්වා කාලසීමාව පොසොන් සතිය ලෙස රජය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. 

මෙවර පොසොන් උත්සවයේ තේමාව වී ඇත්තේ සබ්බේ තසන්ති දණ්ඩස්ස, ‘‘සියලූ සත්වයෝ දඩුවමට බියවෙතියි’’ යන්නයි.  

එමෙන්ම අදාළ කාලය තුළ රජයේ සියලූම ආයතනවල සහ ගොඩනැගිලිවල බෞද්ධ කොඩි ඔසවා, පොසොන් සැරසිලිවලින් අලංකාර කරන ලෙසට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.