කථානායක පාර්ලිමේන්තුවට නොඑයි – සභාව 23 වනදාට කල් තබයි

0
241

අද (19) රැස්වූ පාර්ලිමේන්තුව විනාඩි 10ක් පමණ කාලයක් පැවැත්වුණා. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය පරීක්ෂා කර බැලීම හෝ වෙන කටයුත්තක් සිදු නොවුණු අතර ආණ්ඩුව විසින් මෙහිදී යෝජනාවක් ගෙන එමින් පවසා සිටියේ පාර්ලිමේන්තුවේ තේරීම් කාරක සභාවක් ගෙන ආ යුතු බවයි.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව ලබන 23 වනදා දක්වා කල් තබනු ලැබුවා. අද කථානායකවරයාද පාර්ලිමේන්තුවට නොපැමිණි අතර සභාව මෙහෙයවනු ලැබුවේ නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා විසිනුයි.