ගිනි නිවීමේ උපකරණ නැත්නම් වෙළඳ බලපත්‍ර දෙන්නේ නැහැ.

ගිනි නිවීමේ උපකරණ නොමැති කිසිඳු වෙළඳසැලකට 2020 වසර සඳහා වූ වෙළඳ බලපත්‍රය නිකුත් නොකරන බව නෝවුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති රවී කුලන්දවේල් ප්‍රකාශ කර සිටියා.

වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඒ මහතා කියා සිටියේ නෝවුඩ් ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් සියලුම වෙළඳසැල් පේළි ලෙස පිහිටා ඇති නිසා එක් වෙළඳසැලක් ගිනි ගැනීමේදී එම ගින්න අනෙක් වෙළඳසැල් දක්වා පැතිර යා හැකි බවයි.

නෝවුඩ් ප්‍රාදේශීය සභාව මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ මීට පෙරද එවැනි සිද්ධීන් වාර්තා වී ඇති නිසා.