මත්පැන් ගැන පැමිණිලි කරන්න නවතම දුරකථන අංකයක්.

නීති විරෝධි මත්පැන් ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් මහජන පැමිණිලි ලබා ගැනීම සඳහා නව දුරකතන අංකයක් හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියා.

ඒ අනුව නීති විරෝධි මත්පැන් ප්‍රවාහනය, ළඟ තබා ගැනීම, බලපත්‍ර යටතේ නිෂ්පාදනය කෙරෙන මත්පැන් ප්‍රමාණයට වඩා ළඟ තබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු එම දුරකථන අංකයට දැනුම් දීමට හැකියාව තිබෙනවා .

පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන එම දුරකතන අංකය වන්නේ 1913.