ඉල්ලා අස්වූ අය වෙනුවට වැඩ බලන අමාත්‍යවරුන් පත් කෙරේ.

0
68

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීන අවතැන් වූ පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම, සමූපකාර සංවර්ධන, වෘත්තීය පුහුණු සහ නිපුණතා සංවර්ධන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය බුද්ධික පතිරණ මහතා මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපතිවරයා ඉදිරයේ දිවුරුම් දුන්නා.

මීට අමතරව අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ රවුෆ් හකීම් අමාත්‍යවරයා දරන ලද නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසස් අධ්‍යාපන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස ලකී ජයවර්ධන මහතා ද සිය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ කබීර් හෂීම් මහතා දැරු රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන හා මහාමාර්ග, මාර්ග සංවර්ධන වැඩබලන අමාත්‍යවරයා ලෙස අනෝමා ගමගේ මහත්මිය ද දිවුරුම් දී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here