හමුදා නිල ඇඳුම් සඳහා නව කෙටුම්පතක්.

0
43

හමුදා නිල ඇඳුම්වලට සමාන නිල ඇඳුම් ළඟ තබා ගැනීම ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඉතා අයහපත් ලෙස බලපාන බැවින් නිල ඇඳුම් ආඥා පනත සඳහා නව කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

මීට අදාළ යෝජනාව, ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන විසින්.

ඒ අනුව, විලාසිතාවක් ලෙස හමුදා කැලෑ ඇඳුම්වලට සමාන ඇඳුම් භාවිත කිරීම මෙන්ම, හමුදා නිල ඇඳුම්වලට සමාන ඇඳුම් භාවිත කිරීම වැළැක්වීම සඳහා නව පනත් කෙටුම්පතින් නීතිමය ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දෙනු ලබනවා.