විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපතිවරුන්ට අලුත් වරමක්.

0
45

ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල, විදේශ ආයතන සමඟ ඇති කරගැනීමට නියමිත ප්‍රදාන ගිවිසුම් සම්බන්දයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයන්හි උපකුලපතිවරුන්ට බලය පැවරීමට අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය හා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය සහ තායිලන්තයේ තාක්ෂණය පිළිබඳ ආසියානු ආයතනය අතර දත්ත විද්‍යාව හා කෘත්‍රීම බුද්ධිය පිළිබඳ විෂය මාලා සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදාන ගිවිසුම් දෙකකට ද එළඹිමට නියමිතයි.

එමෙන්ම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඔස්ට්‍රියාවේ ග්‍රාස් විශ්වවිද්‍යාලය අතර දකුණු ආසියාව සඳහා කාලීන ඉගැන්වීම් කුසලතා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රදාන ගිවිසුමකට එළඹීමට නියමිත අතර කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඉම්පීරියල් විද්‍යාලයේ විද්‍යාව, තාක්ෂණය හා වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ පර්යේෂණ කාර්යාලය අතර ද්‍රව්‍ය හුවමාරුව සම්බන්ධයෙන් වූ ප්‍රදාන ගිවිසුමකටද එළඹීමට සූදානම්.