මැතිවරන කල් දාන එක මමත් කරා – අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා

0
2946

මැතිවරන කල් දාන එක මමත් කරා.

බඹරු මලෙන් රොන් ගන්නවා වගේ බදු ගන්න ඕනා…මැතිවරන කල් දාන එක මමත් කරා….Like Us On Citizen.lk

Posted by Citizen.lk on Wednesday, 31 October 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here