සිංගප්පූරුවේ අයිස් ක්‍රීම් කන්න ගිය මාධවට සිද්ධ වුණු ඇබැද්දිය.(VIDEO)

0
73

මාධව විජේසිංහ කියන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය සහ දක්ෂ නිවේදන ශිල්පියෙක්. ඒ වගේම ඔහු ලොකු කුඩා කාගේත් ආදරය දිනාගත් චරිතයක්.

පසුගිය දවසක මාධව සිංගප්පූරු සංචාරයකට ගිහින් තිබුණා. එහිදී අයිස් ක්‍රීම් කන්න ගිහින් ඔහු අපූරු ඇබැද්දියකට මුහුණ දුන්නා.

එම සිදුවීම පහතින්,