සජීවීකරණය වූ ලිමිනි සහ නාමල් රාජපක්ස ගේ විවාහය (වීඩියෝ)

පසුගිය දා විවාහ ගිවිසගත් නාමල් රාජපක්ස ගේ සහ ලිමිනි ගේ ආදරය. මෙම වීඩියෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකට බහුමාධ්‍ය නිෂ්පාදන ආයතනයක් විසින් නිර්මාණය කර ඇත.