ලියනාඩෝ ඩිකැප්‍රියෝ සහ විල් ස්මිත් ඇමසන් කලාපය සුරැකීම සඳහා

සුපිරි හොලිවුඩ් රංගන ශිල්පීන් දෙපලක් වන විල් ස්මිත් සහ ලියනාඩෝ ඩිකැප්‍රියෝ පරිසර හිතකාමී ස්නීකර් සන්නාමයක් වන ඇල්බර්ඩ්ස් සමඟ නව සහයෝගීතාවයකින් ඇමසන් ගින්න මැඩපැවැත්වීමේ මෙහෙයුමක යෙදී සිටියි .