පොලීසිය හොයපු සැක සහිත ලොරිය නායකකන්දෙදී අල්ලයි.

WP DAE 4197 දරණ අංකය සහිත සැකසහිත ලොරි රථයක් පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. මෙම ලොරි රථයද පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනිම සඳහා සොයමින් සිටි වාහනයක් බවයි වාර්තා වන්නේ.

වැල්ලම්පිටිය නවගම්පුර ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවෙක්ගෙන් කරන ලද ප්‍රශ්න කිරීම් වලට අනුව වත්තල නායකකන්ද ප්‍රදේශයේදී මෙම ලොරි රථය අත්අඩංගුවට ගැනුණා