කෝට්ටේ නගරාධිපති ජනපති කොමිසමට.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයාගෙන් අද (19) දිනයේදී ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට ජනාධිපති කොමිසම තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය සඳහා බදු පදනම මත ලබාගත් ගොඩනැගිල්ල පිළිබඳවයි.

ඒ අනුව අදාළ ප්‍රකාශය අද නගරාධිපතිවරයාගේ කාර්යාලයේදී ලබා ගැනීමට සුදානම්.