ජපානයෙන් ත්‍රස්ත මර්දනයට ප්‍රදානයක්

පාස්කු ඉරිදා දින එල්ලවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය නිසා ජපාන රජය විසින් ජපන් යෙන් බිලියන 01ක (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 1.6 ක) ව්‍යාපෘති නොවන ප්‍රධානයන් යටතේ ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය හා ගුවන් තොටුපල සහ ගුවන් සේවා සමාගම වෙතත්‍රස්ත ක්‍රියාකාරකම් මර්ධනය කිරීමේ හැකියාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන උපකරණ ලබා දීමට එකඟතාවය පළකර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කර සිටියි.

ඒ අනුව, මහජන ආරක්ෂාව සහ ගුවන් මගීන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය වන නිරීක්ෂණ හා ආවේක්ෂණ උපකරණ ජපාන රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය වෙත සහ ගුවන් තොටුපල හා ගුවන් සේවා සමාගම වෙතරාජ්‍ය ආරක්ෂක සහ ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය හරහා ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇත.

ඉහත ප්‍රධාන ආධාරය සඳහා වන හුවමාරු පත්‍රයන් අත්සන් තැබීම අද දින මුදල් අමාත්‍යංශයේදී සිදුකෙරිණි.

ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ආචාර්ය ආර්.එච්.එස්. සමරතුංග සහ ජපාන රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ජපාන තානාපති අකිරා සුගියාමා විසින් ඉහත හුවමාරු පත්‍ර සඳහා අත්සන් තබන ලදී.