සීමාවාසික වෛද්‍ය පත්වීම් ලියාපදිංචිය ඇරඹෙයි.

0
14

සීමාවාසික වෛද්‍ය පත්වීම් ලියාපදිංචිය ලබන 16 වනදා සිට ආරම්භ කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

එම වෛද්‍ය පත්වීම් කැදවීම සහ ලියාපදිංචි කිරීමේ කටයුතු ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව මඟින් සිදුකරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වෛද්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ලාල් පනාපිටිය මහතා සඳහන් කර තිබෙනවා.

මූලික රෝහල් ඇතුළු සියළු ප්‍රධාන රෝහල් වෙත සීමාවාසික වෛද්‍ය පත්වීම් ලබන්නන් යොමු කරන අතර ලියාපදිංචි කටයුතු සිදුකර සති 2 ක් තුළදී නව පත්වීම් ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.