ජාත්‍යන්තර චෙස් තරඟාවලිය ඇරඹෙයි. (PHOTOS)

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් චෙස් සංගමය විසින් සංවිධානය කළ ජත්‍යන්තර චෙස් තරඟාවලිය ඊයේ ආරම්භ වුණා.

5 වන වරටත් සංවිධානය කළ මෙම තරඟාවලිය දින 5ක් පුරාවට මීගමුව නගර සභාවේදී පැවැත්වෙනවා.

මෙම තරඟාවලියෙන් ලැබෙන මුදලින් මීගමු දිස්ත්‍රික්කයේ චෙස් සංගම් නගා සිටුවීම එහි අරමුණයි.