ඉන්දියාව තවත් වසර 5 කට LTTE සංවිධානය තහනම් කරයි.

0
112

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය තවත් වසර 05කට ඉන්දීය රජය විසින් තහනම් කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඉන්දීය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් ද නිකුත් කරනු ලැබුවා.