මොහු ගැන දන්නවා නම් ආරක්ෂක අංශ වෙත දැනුම් දෙන්න. -(PHOTOS)

0
377

කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයට ප්‍රහාරය එල්ල කළ ත්‍රස්තවාදීය පැමිණි වෑන් රථය මිලදී ගැනීමට ගිය බව කියන පහත සැකකරු පිළිබඳ තොරතුරක් වෙතොත් පොලිස්යට දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලයි. 011 2 422176 හෝ 011 2 392900