අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා හඬ නළුවෙක් වෙයි

සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවය වෙනුවෙන් ප්‍රචාරක පටයක් නිර්මාණය වී තිබේ.

එහි පසුබිම් කථනය සඳහා දායක වී තිබෙන්නේ සුවසැරිය ගිලන්රථ සේවය මෙරට ස්ථාපිත කිරීමට නියමු මෙහෙවරක් අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා යි .

එම ප්‍රචාරක වීඩියෝපටය පහලින්.

මෙතනින්