ප්‍රධාන පෙළේ මාධ්‍ය ආයතන වල සදාචාර විරෝධී පුවත් – හර්ෂ

ප්‍රධාන පෙළේ පුවත්පත් දෙකක පලවූ පුවත් පිළිබඳ අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා ලිපියක් යොමු කර තිබේ. ඒ ඔහු විසින් ඔවුන්ගේ පුවත්පත් වලට නොකළ ප්‍රකාශයක් සිරස්තල කරමින් පුවත්පතේ පළකිරීම පිළිබඳව අප්‍රසාදය පළකරමිනි.

අදාල පුවත්පත් සිරස්තලය සහ අමාත්‍ය වරයාගේ ලිපිය පහලින් කියවන්න