හලාල් සහතිකය ඉවත් කිරීම සඳහා ඉල්ලීමක්.

0
271

පාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා හඳුන්වාදෙන හලාල් සහතිකය වහාම අදාළ භාණ්ඩවලින් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා වන ඉල්ලීම් ලිපියක් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියට භාරදීමට ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකායේ දක්ෂිණ ලංකවේ ප්‍රධාන සංඝ නායක ආචාර්ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියෝ සූදානම් වනවා.

එම ලිපිය අද පස්වරු 2.00ට පාරිභෝගික කටයුත පිළබඳ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට භාරදීමට නියමිතයි. ජමිල්තුල්ල උලමා සංවිධානය විසින් භාරිභෝගික භාණ්ඩ සඳහා හලාලා සහතිකය හඳුන්වා දුන්නා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here