ගෝඨාගේ ඇමරිකානු පුරවැසි භාවය අවලංගුයි?

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඇමරිකානු පුරවැසි භාවය අවලංගු කිරීමට අදාළ සියලු කටයුතු අවසන් කර ඇති බව ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඇමරිකානු පුරවැසි භාවය අවලංගු කිරීමට අදාළ සියලු කටයුතු අවසන් කර ඇති බව ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා.

ඒ ගම්පහ ප්‍රදේශයේදි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

ඔහු කියා සිටියේ ඇමරිකානු රජය විසින් ඊට අදාළ ලිඛිත ලියවිල්ලද මේ වනවිට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලබා දී ඇති බවයි.

මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියා.

ඒ ගම්පහ ප්‍රදේශයේදි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

ඔහු කියා සිටියේ ඇමරිකානු රජය විසින් ඊට අදාළ ලිඛිත ලියවිල්ලද මේ වනවිට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලබා දී ඇති බවයි.