මුස්ලිම් ඇමතිවරුන්ගේ ඉල්ලා අස්වීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කෙරේ.

ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන මුස්ලිම් ඇමතිවරු සිය ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රය මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.

රිෂාඩ් බදියුර්දීන් ඇතුළු ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන මුස්ලිම් ඇමතිවරු සිය ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වීමට පසුගිය ජූනි 03 දින තීරණය කර තිබුණා.

ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන මුස්ලිම් ජාතික රාජ්‍ය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් නවදෙනෙක් ඊට ඇතුළත් වුණා.