අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිලට සිදු වන දේ.

0
56

මිල සූත්‍රයට අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධන් සංශෝධනය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් මිල රුපියල් 2කින් සහ ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් මිල රුපියල් 4කින් වැඩි වෙනවා.

එමෙන්ම සුපර් ඩීසල් මිල රුපියල් 03 කින් ඉහළ දමා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඔටෝ ඩීසල් මිල කිසිදු සංශෝධනයක් සිදුකර නැහැ.

ඔක්ටේන් 92 – රු. 138යි.

ඔක්ටේන් 95 – රු. 163යි.

සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් – රු. 134යි.